Salgs- og leveringsbetingelser

Kære Kunde

Tak fordi du har valgt at anvende Tecvision produkter. Hvis der imod forventning skulle opstå produkt fejl kan du regne med vi vil gøre alt hvad der er muligt for at

sikre du hurtigst muligt får udbedret fejl eller mangler.

Fejler et produkt skriver du til service@tecvision.dk

 

Tecvision A/S; Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

1. Gyldighed

Salgs-, leverings- og betalingsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er tilbud gældende 14 dage fra afgivelsesdato, og købers accept skal være Tecvision i hænde indenfor dette tidsrum. Priser og betingelser er kun bindende for det tilbudte antal og typer.

3. Pris

Alle priser er ekslusiv leveringsomkostninger til købers leveringsadresse – men inklusive told, såfremt en sådan skal erlægges. Priserne er eksklusive moms og andre former for afgifter.

Ved ændringer i disse eller ved indførelse af nye former for afgifter, forbeholder Tecvision AS sig ret til at foretage regulering af salgspriserne frem til færdiglevering. Tecvision AS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre priserne.

4. Betaling

Betalingsbetingelser: 7 dage netto regnet fra fakturadato, hvilket er, når varerne afsendes fra Tecvision AS lager. Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er Tecvision AS berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med den for Tecvision til enhver tid gældende rentesats.

Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – medmindre Tecvision skriftligt meddeler køber andet – forpligtet til at foretage betaling til Tecvision, som om levering var sket til aftalt tid.

For anlægs- og projektleverancer er Tecvision berettiget til acontofakturering, efterhånden som delleverancer finder sted eller arbejdsydelsen erlægges. Acontobetaling skal betales på de ovenfor anførte betingelser.

Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav til Tevision, som ikke er skriftligt anerkendt.

5. Ejendomsforbehold

Tecvision AS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen samt eventuelle tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Tecvision eller til den, Tecvision har transporteret sin ret jf. §17. Ved omdannelse eller bearbejdelse af det solgte

opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi,det solgte repræsenterede ved salget. Køber er pålagt at sikre, at de leverede varer er forsikret indtil ejendomsretten, er overgået til køber.

6. Ændringsret

Tecvision AS forbeholder sig ret til, uden varsel, at foretage ændringer i konstruktioner, dimensioner og betegnelser vedrørende det tilbudte materiel specielt sådanne ændringer, der må anses som forbedringer af materiellet, hvis dette kan ske uden ulempe for køber. Data og beregninger i tilbud, brochurer, på tegninger og lignende er kun vejledende og ikke bindende for Tecvision, medmindre særlig skriftlig bekræftelse foreligger.

7. Levering

Levering sker på købers danske adresse. Den i tilbuddet anførte leveringstid er at regne fra datoen fra Tecvisions skriftlige ordrebekræftelse. Tecvision tager forbehold for en eventuel ændring af leveringssituationen på tidspunktet for modtagelsen af købers ordre. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af Tecvisions forhold i enhver henseende som rettidig levering med den virkning, at køber ikke af denne grund kan udøve nogen beføjelser over for Tecvision. Såfremt forsinket levering skyldes, at levering er umulig af en grund som omtalt nedenfor i §13, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Tecvision skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden. Kan det af køber beordrede ikke modtages af køber til aftalt leveringstid påhviler det køber – for egen regning og risiko – at sørge for betryggende opbevaring.

8. Emballage

Standardemballering sker for Tecvisions regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår af tilbuddet, at dette ikke er inkluderet i prisen. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

Kundespecifik emballering og mærkning af varer kan medføre en ekstra omkostning og forlænge leveringstiden.

9. Produktinformation

Tegninger, specifikationer, beskrivelser, beregninger, modeller eller lignende, som er udleveret af Tecvision før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Tecvision ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

10. Produktinformation

Tegninger, specifikationer, beskrivelser, beregninger, modeller eller lignende, som er udleveret af Tecvision før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Tecvisions ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.  Ved videresalg af 3. parts produkter (produkter som Tecvision forhandler) er det producentens betingelser der er gældende i alle henseender.

11. Eksportforbehold

Videreoverdragelse af varer købt hos Tecvisions må ikke ske i strid med eksportrestriktioner iflg. dansk lovgivning. I tilfælde af eksport af disse varer kan det være påkrævet at erhverve en tilladelse fra Erhvervsministeriet. Køber skal kontakte Tecvision, før der foretages eksport. Salg til anden side skal ske med en meddelelse af samme indhold som det ovenfor anførte.

12. Immaterielle rettigheder og påstande om krænkelser

Hvis tredjemand rejser et krav mod køber med påstand om, at et Tecvision produkt krænker tredjemands immaterielle rettigheder i henhold til et patent, brugsmodel, industrielt design, ophavsret eller varemærke etc., skal køber (a) straks give Tecvision skriftlig meddelelse om kravet, og (b) give Tecvision samtlige oplysninger i denne forbindelse. Hvis Tecvision vælger skriftligt at forsvare, forlige eller forhandle kravet, skal køber (i) give Tecvision fuld bestemmelse med hensyn til ethvert forsvar eller forlig, som Tecvision måtte foretage, og (ii) efter anmodning fra Tecvision, yde Tecvision al rimelig assistance i forbindelse hermed. Hvis et Tecvisions produkt bliver genstand for en krænkelsessag eller Tecvisions vurderer at en sådan sag er sandsynlig, er Tecvisions

endvidere berettiget til egenhændigt at beslutte at (i) tilvejebringe rettighederne til at fortsætte brugen eller salget af produktet på vegne af køber, (ii) sørge for et erstatningsprodukt, (iii) ændre produktet på en sådan vis, at produktet ikke længere krænker eller forventes at krænke tredjemands immaterielle rettigheder eller (iv) at ophæve enhver aftale med køber som vedrører det pågældende produkt.

Tecvision skal ikke have nogen forpligtelse med hensyn til påstande om krænkelse, og køber skal godtgøre alle rimelige omkostninger (herunder, men ikke begrænset til, advokatomkostninger), hvis der opstår krav som følge af: (a) ændringer af produktet foretaget af køber eller dennes repræsentant; (b) brug af produktet, som ikke er i henhold til specifikationerne eller gældende skriftlige anvisninger for produktet; (c) brug af produktet sammen med produkter eller udstyr, som ikke er fremstillet af Tecvisions, hvis krænkelse havde været undgået ved brug af en gældende, uændret udgave af et Tecvision produkt.

13. Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det leverede, som ordentlig forretningsbrug kræver. Transportskader og mangler skal straks påføres fragtbrevet ved varemodtagelsen og reklamation skal ske til fragtmanden. Kopi af fragtbrev samt

billeddokumentation skal dertil fremsendes til Tecvision.

Hvis køber vil påberåbe sig andre mangler end ovenstående, skal køber straks, dog inden 5 arbejdsdage, efter manglen er eller burde være opdaget give Tecvisions skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Køber kan ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller købet hævet. Efter Tecvisions valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller

det solgte vil blive ombyttet. Den vederlagsfri afhjælpningsperiode varierer afhængig af type vare og regnes fra levering. Har køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig manglen over for Tecvisions, kan køber ikke senere gøre denne gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. nærværende paragraf, påtager Tecvision sig samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte, dog således at Tecvisions mangelansvar ikke for nogen del herunder det udskiftede eller reparerede af det solgte kan udstrækkes til mere end gældende fra den oprindelige leveringsdato.

Forandringer af eller indgreb i det solgte uden Tecvisions skriftlige samtykke fritager Tecvisions for enhver forpligtelse.

Købers reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betalingen eller nogen del heraf.

For så vidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker levering med henvisning til den af Boligministeriets Byggestyrelse formuleret byggeleveranceklausul.

14. Ansvarsbegrænsning

Tecvisions eventuelle ansvar overfor køber i henhold til enhver aftale er begrænset til et beløb, der ikke kan overstige 10 % af fakturabeløbet i den konkrete sag og som i alle tilfælde ikke kan overstige 2 millioner euro. Tecvisions hæfter ikke for driftstab, avancetab, omkostninger i forbindelse med konstatering af mangler eller andre indirekte tab i anledning af købet, herunder andre indirekte

tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Tecvision, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt af enhver art (lovlig som ulovlig) og enhver

anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, lynnedslag, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig knaphed,

restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller anden force majeure, som skyldes nogen af de i nærværende bestemmelse nævnte omstændigheder m. v. Det påhviler Tecvision uden ugrundet ophold skriftligt at

underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i nærværende bestemmelse.

15. Produktansvar

Tecvision er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Tecvision eller foranlediget af et Tecvision produkt. Tecvision er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, fra det tidspunkt hvor det solgte er overdraget til købers besiddelse. Tecvisions er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af 3. part, køber, eller produkter hvori disse indgår. Tecvision er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning Tecvision må blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Tecvision skadesløs i samme omfang, som Tecvisions ansvar er begrænset.

16. Reparationer

Reparationsarbejder såvel på Tecvisions værksted som hos køber sker for købers regning og risiko. Medmindre der er tegnet dækkende service aftale.

17. Returnering

Tecvision tager kun varer retur indenfor efter forudgående skriftlig aftale.

Varer skal være i hel og ubrudt emballage. Specialproducerede varer, lyskilder, 3.-partsprodukter og varer til tages ikke retur. Tecvision forbeholder sig ret til, for købers regning, at returnere varer der er returneret til Tecvision uden forudgående aftale.

18. Overdragelse af rettigheder og pligter

Tecvision er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter, i henhold til aftalen, til tredjemand.

19. Tvister

Enhver uoverensstemmelse, der ikke løses i mindelighed mellem parterne, afgøres af Sø- og Handelsretten som 1. instans.

Dansk ret skal finde anvendelse